Všeobecné podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dále "organizátor") a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále „klient“). Organizátorem šifrovacích a únikových her na stránkách MYSTERO.CZ je OLIVIO s.r.o, Terronská 2112, Turnov, IČO 03986781, https://mystero.cz, mystero@mystero.cz.

Princip hry

Šifrovací hry na MYSTERO.CZ jsou moderní formou letních táborových her. Kombinují v sobě pohyb venku, logické uvažování, luštění šifer a odhalování skrytých indícií. Cílem hry je úspěšně absolvovat připravené úkoly ve stanoveném čase. Hrou provází speciální online aplikace, kde jsou postupně jednotlivé úkoly představeny a pomocí které se zodpovídají i připravené otázky. Pro složitější úkoly je připravena nápověda.

Herní zásady

Hra probíhá ve venkovním prostředí a je třeba, aby této skutečnosti klient přizpůsobil svoje chování, oblečení a vybavení. Klient vstupuje do hry dobrovolně na vlastní zodpovědnost, přebírá věškerá rizika se hrou spojená a zodpovídá také za všechny další osoby, které jej při hře doprovázejí. Zejména je zakázáno: (a) Vstupovat do uzavřených objektů nebo na soukromé pozemky. (b) Ničit a poškozovat herní příslušenství a prostředí, kde hra probíhá. (c) Pořizovat nebo publikovat takový audiovisuální záznam, který by prozradil princip hry nebo vyřešení jednotlivých úkolů.

Ceny a informace o hrách

Informace o jednotlivých hrách, včetně uvedení cen a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny na stránkách MYSTERO.CZ. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na stránkách MYSTERO.CZ. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Dodací a platební podmínky

Platba probíhá zaplacením registračního poplatku pomocí bankovního převodu nebo platební bránou na základě online registrace na stránkách MYSTERO.CZ. Po zaplacení registračního poplatku systém odešle do 24 hodin klientovi email s aktivačním klíčem, po jehož zadání je možno hru zahájit. Aktivační klíč je možno použít jen jednou. Zaplacený registrační poplatek je nevratný. Pokud nedojte k zaplacení registračního poplatku do 30 dní od registrace, bude tato bez náhrady zrušena.

Reklamace

Reklamaci je možno uplatnit pouze emailem na adrese mystero@mystero.cz. Reklamace se nevztahuje na hru jako takovou a její úkoly. Není možno reklamovat, že hra je příliš jednoduchá nebo naopak složitá. Dále se reklamace nevztahuje na úmyslné poškození, na neodbornou obsluhu nebo poškození v důsledku vyšší moci.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu a ukládají po dobu 36 měsíců. Organizátor pracuje pouze se jménem a emailovou adresou klienta, která se používá pouze k rozesílání systémových emailů. Dále se při absolvování hry evidují jednotlivé odpovědi a strávený čas, což slouží k vyhodnocení hry a pro tvorbu dlouhodobých statistik. Osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Ostatní

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných podmínek. Veškerý obsahu webu MYSTERO.CZ a jeho funkce jsou poskytovány bez záruky a organizátor nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami nebo výpadky služby.